Czym jest usługa leasingu pracowniczego?

Czym jest usługa leasingu pracowniczego?

Pod pojęciem leasingu pracowniczego kryje się forma wypożyczania pracowników przez jednego pracodawcę innemu. Jest to usługa realizowana przez określony czas albo w celu realizacji konkretnego zadania. Porozumienie w tej sprawie jest zawierane przez dotychczasowego pracodawcę z przyszłym i określa się w nim okres pracy u innego pracodawcy, a także udzielenie u dotychczasowego pracodawcy urlopu bezpłatnego. Jakie inne warunki powinny zostać spełnione, aby leasing pracowniczy mógł dojść do skutku?

Korzyści wynikające z leasingu pracowniczego

leasing pracowniczyTo z inicjatywy pracodawcy oraz za zgodą pracownika możliwe jest udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonania pracy w innej firmie. Aby było to możliwe, niezbędnym warunkiem będzie uzyskanie jego zgody w formie pisemnej. Na okres urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie porozumienia pracodawców dotychczasowy stosunek pracy ulega zawieszeniu. Natomiast zaraz po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik ma obowiązek powrócić do pracy do dotychczasowego pracodawcy. Inną formą leasingu pracowniczego jest wypożyczanie pracowników z agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku występuje trójstronny stosunek między pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej oraz pracodawcą. W takim wypadku pracodawca użytkownik nie jest zobowiązany do dopełniania obowiązków kadrowych dotyczących zatrudnienia danego pracownika. Nie spoczywa na nim także konieczność prowadzenia dokumentacji personalnej oraz kierowania pracownika na badania lekarskie. Dobrym rozwiązaniem jest leasing pracowniczy. W tym drugim przypadku zasady dotyczące zatrudnienia pracownika są określone przez porozumienie zawarte przez pracodawcę użytkownika oraz agencję pracy tymczasowej. Możliwe jest również przejęcie przez pracodawcę użytkownika znacznie szerszego zakresu obowiązków, w tym obejmującego na przykład szkolenia BHP. W przypadku udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas wykonania pracy u innego pracodawcy, wynagrodzenie jest płacone przez pracodawcę, u którego świadczona jest praca. Dodatkowo wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia nie musi być na tym samym poziomie co u dotychczasowego pracodawcy.

Z tytułu wypożyczania pracownika innemu pracodawcy agencja pracy tymczasowej uzyskuje wynagrodzenie w firmie prowizji. Może ona stanowić przykład określony procent ponoszonych kosztów pracy wypożyczonych osób. Jednocześnie pracodawca użytkownik nie jest zobowiązany do płacenia wynagrodzenia pracownikowi tymczasowego, gdyż jest ono wypłacane przez agencję pracy tymczasowej, która odpowiada za zatrudnienie takiego pracownika. Ważne jest więc ustalenie zakresu odpowiedzialności w poszczególnych przypadkach.