Oszczędne przewierty horyzontalne

Oszczędne przewierty horyzontalne

Technologia budowy rurociągów opierająca się na metodach bezwykopowych to ogromny krok naprzód w pracach inżynieryjnych. Pozwala na szybkie i oszczędne układanie linii przesyłowych o stosunkowo dużych długościach i średnicach w sposób bezinwazyjny. Jest to połączenie tradycyjnych metod budowy rurociągu w gruncie połączony z rozwiązaniami wykorzystywanymi w przemyśle naftowym. Przewiert sterowany wykorzystuje radiolokację do prowadzenia prac.

Nowoczesna metoda wykonywania przewiertów pod rurociągi 

szybkie przewiertyPrzewierty horyzontalne określane są również mianem przewiertów sterowanych, poziomych lub HDD i wykorzystywane są do bezinwazyjnej budowy rurociągów wodnych, gazowych, ciepłowniczych, linii energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Metoda przewiertów sterowanych jest również bardzo przydatna przy drenażu gruntu, wzmacnianiu skarp, odwadnianiu i odgazowaniu podziemnych ośrodków i wielu innych pracach. Podstawową zaletą tej metody jest bezwykopowe wykonywanie prac co znacząco obniża koszty gdyż eliminuje konieczność naprawy zniszczonej przez wykopy infrastruktury naziemnej. Wykonując szybkie przewierty horyzontalne można poprowadzić pod autostradami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami niezbędne orurowanie czy wiązki okablowania. Szybkie tempo wykonywania prac inżynieryjnych za pomocą przewiertów ma bardzo duże znaczenie dla wielu przedsięwzięć, a zastosowanie metody przewiertów takie właśnie gwarantuje. Przewierty horyzontalne prowadzone są w trzech kolejnych etapach poprzedzonych badaniem gruntu. Prace rozpoczyna się wykonując przewiert pilotażowy kierując ruchem głowicy za pomocą sondy pracującej na zasadach radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Operator wykonuje przewiert w kształcie paraboli wytyczając tym samym trajektorię przebiegu rurociągu. Następnym krokiem jest powiększenie średnicy przewiertu do przekroju rurociągu za pomocą rozwiertaków. Zwieńczeniem prac jest posadowienie w gruncie rur lub wiązek okablowania. Czynność tą wykonuje się podczas ostatniego rozwiercania podczepiając rury do głowicy wiercącej za pośrednictwem krętlika zapobiegającego ruchom obrotowym.

Przewierty sterowane wymagają podawania dużych ilości płuczki bentonitowej, która umożliwia wypłukanie rozwierconych mas gruntu, chłodzi głowicę, zmniejsza tarcie oraz wzmacnia ściany przewiertu. Przewiert sterowany umożliwia wykonanie stosunkowo długich odcinków rurociągów (najdłuższy wykonany w Polsce liczy ponad 500 m) o dużych średnicach dochodzących do 1200 mm.