Prawny aspekt przewozu odpadów

Prawny aspekt przewozu odpadów

Zanieczyszczenie środowiska staje się coraz większym problemem globalnym. Nie ma państwa które nie zmagało by się z odpadami oraz substancjami niebezpiecznymi. Codziennie słyszymy w mediach komunikaty o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby. Jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla człowieka jak i dla otoczenia. Konieczne jest więc szybkie i skuteczne działanie mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń jakie generuje człowiek i prowadzona przez niego gospodarka.

Czy transport odpadów przez granicę jest legalny?

legalny transgraniczny transport odpadówWiększość państw podjęła decyzję o przeciwdziałaniu i w miarę możliwości powstrzymywaniu procesów degradacji środowiska. Zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań mających na celu ochronę otoczenia. W tym celu podpisano wiele umów, stworzono wiele ustaw i podjęto wiele działań. Podpisując Konwencję Bazylejską poszczególne kraje zobowiązały się do wzajemnego wsparcia i pomocy w procesie walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Dzięki temu może odbywać się legalny transgraniczny transport odpadów. Polega on na przemieszczaniu ich z miejsca zbiórki do miejsca przetwarzania. Transport taki czasami pokonuje setki kilometrów do punktu docelowego. Dlatego wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przede wszystkim musi być bezpieczne zarówno dla człowieka jak i dla otoczenia. Normalizuje to ustawa z dnia 14.12.2012r. dotycząca działalności związanej z transportem odpadów. Określa ona zarówno wymogi dotyczące podmiotu zajmującego się przewozem jak i dotyczące pojazdu, czyli oznakowanie, tonaż i sposób transportu. Może on odbywać się drogą samochodową, wodną lub kolejową. Może się zdarzyć, że podmiot transportujący posiada zgodę również na przetwarzanie odpadów. Usługę wykonuje się na podstawie dokumentu w którym zawarte są informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz dane zlecającego oraz odbiorcy. Cały proces transportu musi przebiegać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i zwierząt.

Wszystkie odpady podlegają klasyfikacji.  Mogą się znaleźć na liście zielonej zawierającej odpady inne niż niebezpieczne. Może to być lista bursztynowa, czyli odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. No i mamy jeszcze do czynienia z odpadami niesklasyfikowanymi, czyli mieszanymi takimi których nie znajdziemy ani na liście zielonej ani bursztynowej. Przy czym należy zaznaczyć, że transport odpadów na granicy traktowany jest tak samo jak inne towary. Musi więc być odpowiednio zabezpieczony.