Zasiłek z Niemiec

Zasiłek z Niemiec

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy obywatele mieszkający i pracujący w Niemczech mogą starać się o Zasiłek rodzinny Kindergeld. Jest to świadczenie pieniężne na dzieci wypłacane przez niemiecki Urząd rodzinny – Familienkasse. Prawo do niemieckiego Kindergeld ma rodzic/opiekun prawny dziecka legalnie zatrudniony w Niemczech lub prowadzący tam działalność gospodarczą.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

KindergeldAby ubiegać się o Kindergeld, trzeba spełnić następujące warunki: podlegać na terenie Niemiec tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (niem. unbeschränkte Steuerpflicht), czyli pracować w Niemczech bez przerwy minimum 183 dni w roku lub nie przekroczyć 10% ogółu dochodów w danym roku z przychodów uzyskanych poza granicami Niemiec. Osoby oddelegowane do pracy w Niemczech przez polska firmę również mają prawo do pobierania Kindergeld. Dzieci muszę przebywać na stałe w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności jego wypłata jest kontynuowana po spełnieniu następujących warunków: dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje albo kształci się zawodowo do 25 roku życia. Dziecko znajduje się w okresie między ukończeniem jednej szkoły a rozpoczęciem uczęszczania do drugiej (jednak taka przerwa nie może trwać dłużej niż 4 miesiące). Dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować swojej nauki ze względu na brak wolnych miejsc. Dziecko jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy. Dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo. Ponadto, dochody dziecka pełnoletniego w jednym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty 8004 euro (warunek obowiązywał do końca roku 2012), a od roku 2013 dziecko nie może pracować więcej niż 20 godzin w tygodniu, niezależnie od dochodów. Niemiecki zasiłek Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego lub zameldowania na terenie Niemiec. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby Kindergeld otrzymać także dla dzieci mieszkających na stałe w Polsce. Wniosek o Kindergeld można składać do 4 lat wstecz. Dużym ułatwieniem jest fakt, że nie trzeba wówczas składać osobnych dokumentów na poszczególne lata. Przedstawiany jest jeden wniosek za cały okres.

Osoby pobierające jednocześnie zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce, powinny liczyć się z tym, że niemiecki Urząd Rodzinny Familienkasse wypłaci im zasiłek pomniejszony o sumy wypłacane w Polsce. Należy przedłożyć szczegółowe zestawienie pobieranego zasiłku, wydane np. przez instytucje MOPS, GOPS, ROPS (jaki rodzaj zasiłku, na jakie dziecko/dziecki, okres pobierania, miesięczna kwota).